PZOPSS0525E

שני יריבים של האגודה מתחרים בה בהגעה למבצר השמים יורמורדון במטרה להשיג אותם לפרס. האגודה שולחת את טובי סוכניה במטרה להשיג את שני היריבים האלו ולעצור את תוכניתם. האם השחקנים יוכלו לעצור את היריבים לפני שהם יחבלו במשימה באופן סופי?

 

האירועים בתרחיש “נקמה בצוק השמש” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת הלשכה הגדולה.

 

נכתב על ידי פריס קרנשו

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.