PZOPSS0507E

אין מיומנים יותר בלחימה בשדים מאשר שומרי הקרע, ארגון של מטילי לחשים השומר על הגבולות שבין המישורים. רבים משומרי הקרע כבר התחייבו למסע הצלב החמישי במנדב ואינם פנויים לסייע ישירות לאגודה במסע הקרב לפצע העולם. אך אם האגודה תסייע לשומרים במקום אחר, אולי חלק מהמאגים יוכלו להחזיר טובה.

למרבה הצער, הדבר כרוך בחדירה לשטחי האומה שכוחת האל ראהאדום, בה מספר מאגים נעלמו לאחרונה.

 

האירועים בתרחיש “נמל ללא אל” משפיעים ישירות על הסיפורים המתמשכים של הסיעות צ’ליאקס, אוסיריון וקאדירה.

נכתב בידי בן מק-פארלנד.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.