PZOPSS0510E

בקרב אגודת מגלי הארצות עולה לאחרונה ההבנה שלמרות המצב המבטיח בחזית, חדירה למעמקי פצע העולם כדי להגיע למצודת השמיים יורמורדן תגבה מחיר כבד מדי, ועדיף לנסות ולהגיע אליה מהמערב. על מנת להקל על הגישה למצודת השמיים על האגודה להקים בסיס אם. לשם כך, על החבורה לצאת למסע לממלכת אדוני הממותות, לגייס את המקומיים ולאבטח את קו החוף – כל זאת מבלי ליפול קורבן לחיות הענק, לשדים הפראיים ולברברים צמאי הדם.

 

נכתב בידי ג’רל תור.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.